You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Site news

(No news has been posted yet)

Available Courses

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 • ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
     การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ
  อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์
  เช่น นายแดงสูง 180 ซม. (เครื่องมือ คือ ที่วัดส่วนสูง)
  วัตถุชิ้นนี้หนัก 2 ก.ก (เครื่องมือ คือ เครื่องชั่ง)
      การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งที่กระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
  ความสามารถของบุคคล โดยใช้ข้อสอบหรือคำถามไปกระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
        การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดผล
  เช่น ผลจากการวัดความสูงของนายแดงได้ 180 ซม. ก็อาจประเมินว่าเป็นคนที่สูงมาก
  ผลจากการชั่งน้ำหนักของวัตถุชิ้นหนึ่งได้ 2 ก.ก ก็อาจจะประเมินว่าหนัก - เบา หรือ เอา- ไม่เอา


 • English Foundation 1
  1st semester 2014
  Foreign department
  Yothinburana Angthong School
 • ทัศนธาตุมีความสำคัญต่อการออกแบบผลงานทัศนศิลป์
  ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบหลัก
  ในการออกแบบ และประเภทของงานออกแบบ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์


 • สาระสําคัญ เสยงในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต เปนความรูขั้นพื้นฐานของการเรียนนหลักภาษาไทยเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องดีแลวจะทํ าใหนักเรียนเขียนสะกดคําถูกต้องและสามารถนํ าความรูนี้ไปเรียนรูเรื่องพยางค คํ า ประโยคในระดับสูงได


 • สาระสําคัญ เสยงในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต เปนความรูขั้นพื้นฐานของการเรียนนหลักภาษาไทยเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องดีแลวจะทํ าใหนักเรียนเขียนสะกดคําถูกต้องและสามารถนํ าความรูนี้ไปเรียนรูเรื่องพยางค คํ า ประโยคในระดับสูงได


 • ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจ อนุรักษ์และการแก้ไข ระบบนิเวศในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามรถในการสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 •       ศึกษาวิเคราะห์  เซลล์  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์
  การสร้างอาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  เทคโนโลยีชีวภาพ  การจำแนกสาร 
  สารเนื้อเดียว  สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย 
  คอลลอยด์  สารละลาย  กรด-เบส 
  การแยกสาร  ปริมาณทางกายภาพและทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ    การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด 
  ความเข้าใจ 
  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้      
  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 •  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ
  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

  ที่ใกล้ตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง
  สรุปรายงาน และฝึกทักษะกระบวนการเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม 
  สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ ความหมายของเลขยกกำลัง การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคูณ
  การหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การหา
  ห.ร.ม.ของจำนวนนับ การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การนำสมบัติของจำนวนเต็ม ห.ร.ม. และ
  ค.ร.น. ไปใช้แก้ปัญหา การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
  การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต การอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำหนดให้ว่า
  เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่ากัน

 • คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ. คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่าμαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้". ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths

  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออันหนึ่งของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การคิดค้นทางคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การนำไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ (ดู คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์)


 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  สาระสำคัญ

  การสร้างเสริมดูแลระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต หากระบบต่างๆสามารถทำงานหรือทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถทำกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างมีความสุข


 • สาระที่ 1   : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  มาตรฐาน   
  1.1  :เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  สาระที่ 2   : ชีวิตและครอบครัว

  มาตรฐาน    2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

    • ทัศนธาตุมีความสำคัญต่อการออกแบบผลงานทัศนศิลป์
  ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบหลัก
  ในการออกแบบ และประเภทของงานออกแบบ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ • ความหมายของ ศิลปะ

  ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ (Art) ไว้ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้ำตก ความงดงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา ก็ไม่ได้เป็นศิลปะเลย ถ้าหากเรายึดถือตาม ความหมายนี้แล้ว
  สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยู่อาศัย
  ยานพาหนะ เครื่องใช้สอย


 • เวลาและช่วงเวลามีความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
  ซึ่งนอกจากจะทำให้เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ศึกษาแล้ว
  ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน
  และอนาคตอีกด้วย


 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษinformation technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
 • Information and Communication M.5
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษinformation technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล

Course categories


YothinAngthongLearning
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip LoginSkip ขอสร้างรายวิชา

ขอสร้างรายวิชา