สาระฯศิลปะ

 • ทัศนธาตุมีความสำคัญต่อการออกแบบผลงานทัศนศิลป์
  ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบหลัก
  ในการออกแบบ และประเภทของงานออกแบบ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ • ความหมายของ ศิลปะ

  ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ (Art) ไว้ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้ำตก ความงดงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา ก็ไม่ได้เป็นศิลปะเลย ถ้าหากเรายึดถือตาม ความหมายนี้แล้ว
  สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยู่อาศัย
  ยานพาหนะ เครื่องใช้สอย