สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  สาระสำคัญ

  การสร้างเสริมดูแลระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต หากระบบต่างๆสามารถทำงานหรือทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถทำกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างมีความสุข


 • สาระที่ 1   : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  มาตรฐาน   
  1.1  :เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

  สาระที่ 2   : ชีวิตและครอบครัว

  มาตรฐาน    2.1 : เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต