สาระฯคณิตศาสตร์

 •  ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ
  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

  ที่ใกล้ตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง
  สรุปรายงาน และฝึกทักษะกระบวนการเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม 
  สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ ความหมายของเลขยกกำลัง การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคูณ
  การหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การหา
  ห.ร.ม.ของจำนวนนับ การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การนำสมบัติของจำนวนเต็ม ห.ร.ม. และ
  ค.ร.น. ไปใช้แก้ปัญหา การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
  การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต การอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำหนดให้ว่า
  เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่ากัน

 • คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ. คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่าμαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้". ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths

  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออันหนึ่งของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การคิดค้นทางคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การนำไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ (ดู คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์)