สาระฯวิทยาศาสตร์

 • ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจ อนุรักษ์และการแก้ไข ระบบนิเวศในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามรถในการสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 •       ศึกษาวิเคราะห์  เซลล์  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์
  การสร้างอาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  เทคโนโลยีชีวภาพ  การจำแนกสาร 
  สารเนื้อเดียว  สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย 
  คอลลอยด์  สารละลาย  กรด-เบส 
  การแยกสาร  ปริมาณทางกายภาพและทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ    การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด 
  ความเข้าใจ 
  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้      
  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม