สาระฯภาษาไทย

 • English Foundation 1
  1st semester 2014
  Foreign department
  Yothinburana Angthong School
 • ทัศนธาตุมีความสำคัญต่อการออกแบบผลงานทัศนศิลป์
  ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบหลัก
  ในการออกแบบ และประเภทของงานออกแบบ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์


 • สาระสําคัญ เสยงในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต เปนความรูขั้นพื้นฐานของการเรียนนหลักภาษาไทยเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องดีแลวจะทํ าใหนักเรียนเขียนสะกดคําถูกต้องและสามารถนํ าความรูนี้ไปเรียนรูเรื่องพยางค คํ า ประโยคในระดับสูงได


 • สาระสําคัญ เสยงในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต เปนความรูขั้นพื้นฐานของการเรียนนหลักภาษาไทยเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องดีแลวจะทํ าใหนักเรียนเขียนสะกดคําถูกต้องและสามารถนํ าความรูนี้ไปเรียนรูเรื่องพยางค คํ า ประโยคในระดับสูงได